Jelenlegi hely

Adatvédelmi nyilatkozat

I. Bevezető rendelkezések

1.) Bagyinka Tímea (székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 23/a,
adószám: 68288860-1-41, továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja
a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot,
amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes
adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

2.) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi
szabályzatot módosítsa. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag az
adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein belül, azoknak
megfelelő tartalommal módosítható.

3.) Az adatkezelés minden esetben a felhasználó önkéntes, tudatos és
tájékozott, befolyástól mentes hozzájárulása alapján történik, kizárólag
a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott cél érdekében, a cél
eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, a cél
elérésére alkalmas módon, az adatvédelmi jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, ideértve különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényt, az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK Irányelvét („Adatvédelmi
Irányelv”), valamint az Európai Parlament és a Tanács elektronikus
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról
és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK Irányelvét („Elektronikus
hírközlési adatvédelmi irányelv”).

4.) Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa
kezelt személyes adatok – név, cím, e-mailcím, cég esetén adószám,
székhelycím - illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését
megakadályozza és elhárítsa. Ennek biztosítására az Adatkezelő az
iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai eszközöket,
illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket
foganatosítja. Ennek során az Adatkezelő különös tekintettel van arra,
hogy a közösségi portálokon - facebook oldal - nyújtott szolgáltatások
nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe,
amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel. A facebook oldal
használatára annak saját adatvédelmi szabályzata vonatkozik, melyet

minden felhasználó elfogad. Bár az Adatkezelő minden elvárható
intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az
infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására,
továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő
veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy
harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Adatkezelő által
alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Adatkezelő
által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal
egyébként visszaél.

II. Az adatkezelés szabályai

1.) Az adatkezelő
Bagyinka Tímea (székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 23/a, adószám:
68288860-1-41, továbbiakban: Adatkezelő)
A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Adatkezelő ismerhetik
meg.

2.) Az adatkezelés célja és hatálya
Az Adatkezelés célja kapcsolattartás egyedi üzenetküldés formájában.
Az adatkezelés természetes és jogi személyek vonatkozásában
terjed ki a számla kiállításához és az egyéni üzenetküldésre
szükséged adatok kezelésére.

3.) A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a felhasználónak az általa megadott adatait kezeli, így
különösen a nevét és az e-mail címét, számlázás esetén pedig ezek
mellett címét és adószámát.
Az Adatkezelő kezelésébe került személyes adatot az Adatkezelő az
adott szolgáltatás funkciójából eredő célból a szolgáltatás nyújtásának
időtartamáig kezeli.
Az Adatkezelő KATA-s vállalkozásként dolgozik, egy személyként, külön
irodaházzal nem rendelkezik, így az alábbi témakörök az adatkezelés
során számára nem relevánsak:

 • munkaügyi, személyzeti nyilvántartás, a munkavállalók személyes adatainak kezelése,
 • munkára jelentkezők, pályázók adatainak kezelése,
 • munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés,
 • munkahelyi be –és kilépéssel kapcsolatos adatkezelés,
 • munkáltató által biztosított eszközök (mobiltelefon, laptop, gépkocsi) használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés,
 • munkahelyi kamerás megfigyelése.

A KATA-s vállalkozás nem havi könyvelési kötelezettségű, éves
könyvelése csak az Adatkezelőt érinti, adózási (bérszámfejtés) célú
adatkezelése pedig nem valósul meg.
Az Adatkezelő csak és kizárólag közösségi oldalakon - facebook oldal -
van jelen, az általa kezelt csoportok nyíltak, a Felhasználók adatai az ott
megjelenő adatokra korlátozódnak, melyeket Ők önként tettek közre a
közösségi oldalon – facebook oldalon. A facebook oldal használatára
annak saját adatvédelmi szabályzata vonatkozik, melyet minden
felhasználó elfogad. Ezen módon a szabályozás nem kell kitérjen:

 • direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés,
 • nyereményjátékok megszervezése,
 • látogatás, regisztráció a cég honlapján,
 • hírlevél szolgáltatás,
 • web áruház értékesítés, pénzügyi szolgáltatóknál, kereskedőknél, könyvelőknél, adótanácsadóknál, ingatlanközvetítőknél
 • a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés.

4.) Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának
fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével
egyidejűleg, egyedi üzenetküldés céljából felhasznált adatok
tekintetében a hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok
- név, e-mailcím - törlésre kerülnek.

5.) Tájékoztatás, jogalap
Az adatkezelés minden esetben a Felhasználó önkéntes, tudatos és
tájékozott, befolyástól mentes hozzájárulása alapján történik, kizárólag
a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a cél
eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, a cél
elérésére alkalmas módon, az adatvédelmi jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően. A tájékoztatás kiterjed az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok
körének, az adatkezelés céljának, jogalapjának, időtartamának, az
adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó
személyének közlésére, a Felhasználó jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire.
Kötelező adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy
mely jogszabály rendeli el az adatkezelést.

6.) Adattovábbítás
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag
a Felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbíthatja harmadik
személyeknek, az adattovábbítás céljáról történő előzetes tájékoztatás
mellett.

7.) Az érintett jogai
a.) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást
kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az
általa kezelt adatairól, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (Bagyinka Tímea
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 12., elektronikus levélcímen
bagyinka [pont] timea [kukac] gmail [pont] com egyaránt kérhető.
Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül, írásban, közérthető
formában válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem
nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik. A már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A tájékoztatás megadását Adatkezelő kizárólag a törvény által
kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben írásban
tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására
mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról
is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati
lehetőségei vannak.
b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a
helyes adatokat) valamint
– a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatai törlését,
zárolását, továbbá jogosult visszavonni az adatkezeléshez adott
hozzájárulását. A helyesbítés, a törlés, illetve a zárolás az adatkezelő
postai címén(Bagyinka Tímea 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 12.,
elektronikus levélcímen bagyinka [pont] timea [kukac] gmail [pont] com egyaránt kérhető.
Adatkezelő a helyesbítést – amennyiben a helyes személyes adat
rendelkezésére áll – elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről
értesíti az érintettet.
A személyes adatot törölni kell, amennyiben

 • azoknak kezelése jogellenes;
 • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a
Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását,
indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a
személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az
érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez
szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt
értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés

megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással
érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az esetleges
adatfeldolgozót és adattovábbítással érintett személyeket, majd
mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével
nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az
érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül –bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az
érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította.
c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos
jogainak megsértése esetén. A felhasználó, aki úgy érzi, hogy
megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, bírósághoz,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat.
A Felhasználó jogaira, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény tartalmazza.

8.) Felelősség
Az Adatkezelő a felhasználó által megadott információkért felelősséget
nem vállal. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a
felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat
sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte,
illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az
Adatkezelőnek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket
az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok
megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében.
Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.
Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező
adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy
valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő
együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

9.) Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának
igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a
jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel
az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az
adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett
személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról
tudomást szerez.

10.) Adatbiztonság
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes
kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését,
működtetését.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A
kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett
alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik személynek nem adja át.
Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése

az Adatkezelő valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori,
vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó
szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való
hozzáférés részletes előírásait. Az Adatkezelő folyamatosan
ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit,
szoftvereit.

III. Vegyes rendelkezések

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem említett kérdésekben, továbbá
a Szabályzatban használt kifejezések tekintetében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezései irányadók.

IV. Hatály

1. Jelen Szabályzat hatálya Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi
alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra
terjed ki.
2. Jelen Szabályzat 2018.05.25. napján lép hatályba.

Bagyinka Tímea